‘ถั่วงอกริมโขง’ จากคนเชียงของ

‘แม่น้ำโขง’ แม่นำ้สายหลักของผู้คนลุ่มนำ้ ที่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศน์เป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์นำ้นานาพันธุ์ แม่น้ำยังพัดพาตะกอนดิน สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับสองฟากฝั่งริมโขงได้เป็นอย่างดี นอกจากอาชีพประมงแล้ว แม่นำ้ยังก่อให้เกิดทำการเกษตรริมฝั่งโขง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพหลักของชาวบ้านท้องถิ่นอีกด้วย แต่ด้วยสภาพสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป คนเพาะปลูกถั่วงอกริมโขงก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วย

เรื่องโดย จุฑาทิพย์ หุนตระนี, นนท์ปวิธ ศิริจันทร์,​ นฤมล รัตนสุวรรณ์  และ ลลิดา พิงคะสัน Read More

The Present Source of the Mekong River

A story of a journey to the Tibetan Plateau, where the Mekong River originates, the place where snow leopards live, the grass-worms grow, and the town of Zadoi where was once remarked a trash-town.

As a result of the cooperation between the Zadoi local government, monastery, local community and NGOs, they have successfully changed Zadoi to a clean town. Their goal is to keep the source of the Mekong River clean and pure.

Sun Ji shares this story with iMekong right from the heart the source of the Mekong River in Zadoi, Qianghai (Tibet), China.

By Sun Ji Read More

Local community’s research helps protect their rivers

By Hoang Duong

Once a dyke was built in An Giang Province, Vietnam, it created such a shift in agricultural practices for small towns such as the Vam Nao and My Hoa 3 villages. The way of earning livelihood of the local people also started to change. The fish disappeared and the surrounding environment got contaminated from overdose using of pesticide and chemical fertilizer. Instead of letting the water quality degraded and the fish gone, the villagers decided to conduct research to protect their environment and bring back their healthy rivers.

Read More

WriteShop for Mekong Writers

Call for Applicants:

If you have a story to share on development, ecology and society in the Mekong region, we would like to hear from you!

23-24 May 2015, Bangkok, Thailand: MekongCommons.org and iMekong.org will co-organize the Writeshop. It will bring together writers and researchers to build capacity, and consolidate and disseminate their writing on environmental and development issues in the Mekong Region. Younger or less experienced writers especially will be provided inputs to plan and write their articles.”

Flyer_WriteShop(2015)_Final

Read More

Mekong nomad: the young spirit for peace

By Hoang Duong

Have you heard about the ‘Mekong nomad’? A Northeastern Thai woman who took up a lone-wolf project, a self-funded journey, a backpacker-alike traveler, traveling across five countries – and that has resulted in such an inspiring and flourishing friendship across borders.

Read More