ผู้หญิงกับเขื่อนแม่น้ำโขง

จากความเชื่อสู่ความจริง เรื่องของผู้หญิงกับเขื่อนในแม่นำ้โขง…

จากความเชื่อที่ว่า ผลกระทบจากโครงการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ ในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (Mekong River Basin) ส่งผลกระทบต่อทุกคนในพื้นที่นั้นๆ อย่างเท่าเทียมกัน ไม่เกี่ยงเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ หรือชนชั้นใดๆ ทว่ามีงานศึกษาวิจัยจำนวนมากพบว่า ผู้หญิงได้รับผลกระทบจากเขื่อนในลักษณะที่แตกต่างจากผู้ชายและมากกว่าด้วย โดยเฉพาะผู้หญิงในประเทศที่กำลังพัฒนากลับเป็นกลุ่มที่ต้องแบบรับผลกระทบจากเขื่อน ต้องมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก และเผชิญกับความเสี่ยงเนื่องมาจาก “การทำให้ยากจน (impoverishment)” นี้ มากกว่าผู้ชายเสียอีก

โดย จีรัง

Read More

Don Sahong dam in Laos: Energy at what cost?

The Mekong Commons just published an article “Don Sahong Dam in Laos: Energy at what cost?” written by the journalists, whom iMekong is closely working with. Cheers!

‘The first regional consultation for the Don Sahong hydropower dam in Laos produced more questions than answers. The dam threatens the region’s capture fisheries and will have high costs for local livelihoods. The authors explain why, as Laos embarks to become the energy hub for the Mekong Region, dams risk increasing rural poverty.’

Read the full story at the Mekong Commons here.