‘ถั่วงอกริมโขง’ จากคนเชียงของ

‘แม่น้ำโขง’ แม่นำ้สายหลักของผู้คนลุ่มนำ้ ที่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศน์เป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์นำ้นานาพันธุ์ แม่น้ำยังพัดพาตะกอนดิน สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับสองฟากฝั่งริมโขงได้เป็นอย่างดี นอกจากอาชีพประมงแล้ว แม่นำ้ยังก่อให้เกิดทำการเกษตรริมฝั่งโขง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพหลักของชาวบ้านท้องถิ่นอีกด้วย แต่ด้วยสภาพสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป คนเพาะปลูกถั่วงอกริมโขงก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วย

เรื่องโดย จุฑาทิพย์ หุนตระนี, นนท์ปวิธ ศิริจันทร์,​ นฤมล รัตนสุวรรณ์  และ ลลิดา พิงคะสัน Read More

Bung Binh Thien Lake

A Peaceful Corner of the Mekong Delta

In early October this year, when the rainy season was supposed to end in the Mekong Delta, local people noticed that the annual flooding time was changed. The climate change and long drought have caused the water level significantly lower than the previous years altogether. Local people are wondering that the changes of the Mekong River’s hydrology are caused by dam constructions upstream.

Whether the changes are contributed by nature itself or human, they will lead to the extinction of the unique landscapes of the river, and impact to local livelihood. Bung Binh Thien Lake in An Giang province is one of specific ecosystems, where the harmony between the lives of locals and natures still remains.

By Hoang Duong Read More